سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۴:۴۳
 

گچساران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر جهانشاد شرافتبازار روز074 32263421نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر سید منصور تقویخیابان فردوسی شمالی074 32265454نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچساراندکتر بهادر غضنفریخیابان بلادیان - طبقه بالای پاساژ شهرداری07432224420نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدبهبهانتصویربرداری ارجان طبمیدان پرستار06152836333نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتپلی کلینیک تخصصی امام سجاد (ع )خیابان گلزار شهدا07432261353نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتبیمارستان امام خمینیبلوار پاسداران07432265906-8نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتتصویربرداری دکتر شهروز نعمتیخیابان سپاه - نبش حافظ07432269559نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتفیزیوتراپی رازیخیابان سپاه - نرسیده به ساختمان پزشکان07432266352نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتآزمایشگاه تشخیصی طبی مهرخیابان سپاه07432262805نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامدرمانگاه شبانه روزی چرامجنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان07432361605نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانبیمارستان شهید رجاییبلوار ولی عصر - میدان پرستار07432224711-32224811نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانآزمایشگاه تشخیصی طبی سیناخیابان عمران07432227080نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانداروخانه دکتر حسن عسکریانجنب بیمارستان شهید رجایی07432226590نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامداروخانه دکتر فاطمه کوداییخیابان ولی عصر07432362811نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه شبانه روزی دکتر مسعود میرزاییخیابان فردوسی جنوبی07432369212نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه سلامتبلوار دکتر شریعتی07432263848نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهگیلویه و بویراحمددهدشتدندانپزشکی الغدیردهدشت-خیابان شهید پارسی07432262930-32262760نداردنداردخصوصیسرپایی